Tillväxtverket

Automations­checkar - Robotlyftet

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta.

Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:

 • Förbereda en investering i automation
 • Förbättra beställarkompetensen av framtidssäkrade automationslösningar
 • Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
 • Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling
 • Vidareutbilda personal för omställning till automation

Automationscheckarna får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar. Det övergripande målet är att öka automationsmognaden och skapa nya värden i företaget.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet och hur automation och om robotisering kan bidra till detta. Tillväxtverket erbjuder kostnadsfri rådgivning (förutsättningsstudie) för att stötta detta utvecklingsarbete. Att en sådan förutsättningsstudie eller motsvarande är genomförd är ett av grundkriterierna för att söka en automationscheck, se mer under ”Vem kan söka?”.

Ett företags projekt som delfinansieras av en automationscheck kan pågå i upp till sex månader. Innan ni skickar in ansökan kontrollera att alla bilagor finns bifogade och att ni svarat på alla frågor i utlysningstexten, se rubriken "Vilka krav, villkor eller andra regler finns?".

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Vi har flera uppdrag kopplat till Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Denna utlysning ingår i Robotlyftet, ett av uppdragen inom Smart industri.

Vem kan söka?

Utlysningen är nationell och riktar sig till små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet.

Ni kan söka en automationscheck om ert företag har:
⦁ minst 2 anställda
⦁ behov av att ta in extern hjälp för att förbereda investering i automation
⦁ uppfyller EUs SMF-definition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
⦁ en ekonomiskt sund ställning
⦁ tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (undantaget 10.2)
⦁ har gjort en förutsättningsstudie

Testa om ni uppfyller de grundläggande kriterierna.

Förberedelser
Innan ansökan måste ni ha gjort en förutsättningsstudie där ni identifierat era möjligheter att genomföra ett automationsprojekt. Genom Robotlyftet erbjuds kostnadsfri rådgivning och stöd i hela landet för att göra en sådan förutsättningsstudie. Mer information kring upplägget för denna rådgivning finns här.

För att öka grundförståelsen och kunskapen kring digitaliseringens möjligheter kan det ge ett mervärde för företag att delta i Digitaliseringslyftet, Kickstart digitalisering eller andra digitaliseringsinsatser. Mer information från Tillväxtverket kring detta finns här.

För vad kan vi söka?

Automationschecken ska användas för externa kostnader, exempelvis:

 • tekniska utredningar från integratör, systemleverantör eller annan konsult för att förbereda för automationslösning
 • testning av automationslösning för exempelvis arbetsuppgifter med bristande ergonomi, förbättrade produktions- och arbetsflöden eller tillverkningsmoment
 • simulering och provning av automationslösning vid exempelvis en testbädd, testcenter eller i egen produktion
 • vid exempelvis en testbädd eller testcenter
 • projektering av automationslösning
 • kompetenshöjande utbildning utöver vad som krävs för att kunna sköta utrustningen efter drifttagning. Exempel på sådan utbildning är programmering av nya produkter/varianter, optimering av program respektive programmering off-line i digitala modeller av anläggningen.

Automationschecken kan inte användas till:

 • direkta investeringar i robotar
 • inköp av mjukvara
 • investering i ökad driftskapacitet i befintlig automationslösning (oavsett om det rör sig om hårdvara eller mjukvara)
 • generell produktutveckling
 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • resor
 • marknadsföring/försäljningsinsatser
 • stöd till företag som bedriver verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn (SNI-kod 10.2)
 • sådan utbildning som görs i samband med investeringen och som krävs för att kunna sköta anläggningen i den dagliga driften

När kan vi söka?

Utlysningen av automationscheckar är öppen fram till den 30 juni 2021. Ansökningarna tas in löpande så länge pengar finns kvar. Sista dag för slutrapportering av genomförda projekt är 31 oktober 2021.

Observera att ert projekts slutrapporteringsdatum är kopplat till datumet när ert projekt beviljats. Rapporteringsdatum kommer att framgå av ert eventuella bifallsbeslut. Projektet får löpa i maximalt sex månader från Tillväxtverkets beslutsdatum. Slutredovisning ska ske senast två månader efter avslutad projektperiod.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även Tillväxtverkets beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, måste ni därför ange detta i ansökan.

Om ert projekt beviljas innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att projektet följer bestämmelserna för stödet. Utbetalning av stöd sker i efterskott och förutsätter att ni följer villkoren för stödet.

I samband med begäran om utbetalning ska dokumentet "Mall för projektavslutning av automationscheck" Word, 53.4 kB, öppnas i nytt fönster. fyllas och bifogas med den ekonomiska redovisningen.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om företaget inte följer gällande regler.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Ert företag kan endast beviljas en automationscheck vid ett tillfälle. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan blivit beviljad av Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går inte att få ersättning för. Projektet får löpa i maximalt sex månader från Tillväxtverkets beslutsdatum. Är projektet klart tidigare kan ni givetvis slutrapportera det tidigare.

Slutredovisning ska ske senast två månader efter avslutad projektperiod. Det är inte möjligt att ansöka om förskott.

Er ansökan ska uppfylla automationscheckarnas krav och ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som ni vill göra för att öka företagets automationsmognad och skapa nya värden i företaget.

En automationscheck är alltid maximalt på 150 000 kr.
Företag med 50 upp till 249 anställda söker enligt alternativ A nedan.
Företag med 2-49 anställda kan söka antingen enligt alternativ A eller enligt alternativ B.

Alternativ A
Ert företag uppfyller EUs SMF-definition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ni kan ansöka om ekonomiskt stöd med upp till 50 % av projektets totala kostnad, dock max 150 000 kr.
Tillväxtverket beslutar i detta fall om stöd enligt §12 i SFS 2015:210 - stöd till konsulttjänster (i enlighet med kapitel I och artikel 18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alternativ B
Ert företag uppfyller EUs SMF-definition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och har mellan 2 och 49 anställda OCH en årlig omsättning på maximalt 10 miljoner euro. Ni kan ansöka om stöd med över 50 % av projektkostnaden upp till maximalt 75 %. Maximalt stöd är 150 000 kr.

Tillväxtverket beslutar i detta fall om stöd enligt §13 i SFS 2015:210 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - försumbart stöd (Kommissionens förordning (EU) 1407/2013). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Intyg om De minimi behöver bifogas ansökan, mallen finns här. Pdf, 237 kB.
De EU-rättsliga bestämmelserna om försumbart stöd framgår av Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8). Hela det beviljade beloppet ska betraktas som ett försumbart stöd enligt 13 § förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga takbeloppet 200 000 euro under en treårsperiod (innevarande och 2 föregående beskattningsår).

Som företag är ni själva ansvariga för att ni inte tar emot försumbart stöd för mer än 200 000 euro under en treårsperiod (innevarande och 2 föregående beskattningsår). Detta intygar ni genom att bifoga intyget om De minimi, som nämnts ovan.

Allmänna villkor för stöd
Allmänna villkor för automationschecken är de grundläggande villkor som verksamheten ska uppfylla för att ni ska beviljas stöd i form av en automationscheck. Ta del av villkoren innan ni ansöker. Pdf, 209.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur länge kan projektet pågå?

Ert projekt kan pågå (generera kostnader) från datum för Tillväxtverkets beslut och sex månader framåt. Projektet ska slutrapporteras senast två månader efter avslut.

Första möjliga dag för projektstart är det datum då ansökan beviljas av Tillväxtverket.

I samband med begäran om utbetalning ska dokumentet "Mall för projektavslutning av automationscheck" Word, 53.4 kB, öppnas i nytt fönster. fyllas och bifogas med den ekonomiska redovisningen.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverkets maximala stöd kan beroende på sökande företags storlek omfatta 50 eller 75 procent av projektets kostnad eller maximalt 150 000 kronor. Resten av kostnaden ska ert företag eller eventuell medfinansiär (utan inslag av annat offentligt stöd) stå för. Mer information om villkor och regler finns under avsnittet ”Vilka krav, villkor och regler finns?”.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under ”företagsstöd”. Hjälp till hur ansökan ska fyllas i finns här. Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Testa om ni uppfyller de grundläggande kriterierna.

För att en ansökan om en automationscheck ska kunna beviljas ska ni uppfylla kravspecifikationen som finns under ”Vilka krav, villkor eller andra regler finns?”. Notera att ansökan i ”Min ansökan” behöver vara komplett och även innehålla en kortfattad projektplan som beskriver de aktiviteter ni vill utföra samt vem som ska göra vilka aktiviteter.

Planen ska redovisas under fältet ”projektbeskrivning” i ansökan och innehålla följande:

 • Teknisk beskrivning av automationschecken
 • Vad ska checken användas till?
 • Vem ska utföra det?
 • Hur ska det göras?
 • Förväntat resultat inom exempelvis produktionsutveckling, volymexpansion, marknad/försäljning eller kompetensutveckling
 • Beskrivning av intern projektorganisation och uppskattning av tid och resurser som ni planerar att lägga på projektet
 • Beskrivning av vald extern leverantör inklusive en kort motivering till valet
 • Projektets tidsplan

Använd Mall för projektbeskrivning Word, 54 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om er ansökan uppfyller kraven i utlysningen för automationscheckar och villkor för stödet. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

Hur bedöms vår ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

Därefter utvärderas innehållet i ansökningarna med fokus på följande delar:

 • Att ni har genomgått en förutsättningsstudie eller motsvarande, läs mer om det här.
 • Att ni har en offert från integratör, systemleverantör eller konsult som visar hur pengarna kommer att användas inom ramen för automation och robotisering
 • Förväntade resultat av genomfört projekt
 • Att ni kan påvisa ökad automationsmognad genom insatsen
 • Att ni kan motivera att insatsen förbättrar er beställarkompetens inför kommande automationslösningar

Även följande kommer att beaktas i utvärderingen:
Vi eftersträvar geografisk spridning av projekten över landet och särskild hänsyn kommer tas till områden där det inte finns liknande aktiviteter.

Bedömningen görs av en bedömningsgrupp på Tillväxtverket. Tillväxtverket planerar att fatta beslut löpande.

Kontakt

För frågor kontakta någon av följande via telefon eller e-post:

Anna Goldie tel: 08-681 66 10

Björn Langbeck tel: 08-681 92 13

Ewa Thylén tel: 08-681 92 78

E-post: automationscheckar@tillvaxtverket.se