Tillväxtverket
En kvinna skriver på en post-it lapp på en vägg framför ett bord där det sitter människor.

Digital kompetens för affärsutveckling

Digitaliseringen skapar nya möjligheter och utmaningar för strategisk affärsutveckling. Men nya digitala lösningar ökar också den digitala sårbarheten. Små företag ska strategiskt kunna hantera digitaliseringens möjligheter och risker vid affärsutveckling och för ökad affärsnytta.

Företagen har ibland svårt att se den ekonomiska vinningen med den nya tekniken och hur denna kan anpassas för egen verksamhet och hur digitala arbetssätt och affärsstrategier kan vara en konkurrensfördel. En annan svårighet är att på egen hand välja bland de digitala verktygen som idag finns på marknaden .

Digital kompetens är en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och nödvändig kompetens saknas ofta i de mindre företagen. Detta program skapar förutsättningar för att stärka företagens konkurrenskraft att strategiskt hantera digitaliseringens möjligheter och risker vid affärsutveckling genom att höja kompetensen hos småföretag.

Programmet är ett regeringsuppdrag, Höjd digital kompetens i små företags ledningar och styrelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som pågår hösten 2018-mars 2021 och består av flera insatser. Den första bygger på erfarenheter från Tillväxtverkets modell i programmet Kompetensutveckling för tillväxt i småföretaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sedan mars/april 2019 driver sju företagsfrämjande organisationer olika utvecklingsprojekt runt om i Sverige. Projekten ska utveckla och vidareutveckla arbetssätt, metoder och analysverktyg. Projekten följs av forskare.

Digitala affärsrisker och informationssäkerhet

OECD lyfter i sin översyn av digitalisering i Sverige fram att företagsledare och styrelsemedlemmar ansvarar för att hantera både möjligheterna och riskerna med digitaliseringen (OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden). I regeringsuppdraget lyfts därför också de digitala riskerna fram.

Webbsänt seminarium om digitala affärsrisker och informationssäkerhet

Den 27 maj hade vi ett webbsänt seminarium om digitala affärsrisker och informationssäkerhet. Seminariets ambition var att öka kunskapen om digital informationssäkerhet som utmaning och möjlighet för digitala affärer. Seminariet livesändes och du kan se seminariet i efterhand.

Projekten

ALMI Mälardalen

Strategisk digitaliseringskompetens i ledningar och styrelser

Västmanland och Örebro

Projektet kommer bidra med lösningar om hur digitalisering kan integreras i företagens utveckling. Målet är att utveckla strategier med fokus på genomförandekapacitet för företagens ledningar, samt nya rådgivningsmodeller som sprids till Almibolag i hela landet. Målgruppen är småföretag med tillväxtpotential, en digital grundmognad och som har en viss internationell dimension i sin affärsstrategi. Projektet har bland annat fokus på områden som digitala affärsmodeller, immaterialrättsliga frågor och digitala risker  som informationssäkerhet. Målet är även att öka Almis digitala kompetens för den affärsstrategiska rådgivningen. 

Compare

Be Digital 2.0

Värmland

Projektet, Be Digital 2.0 kommer vidareutveckla en etablerad metod för digital transformation och ett nätverk av företag med kompetenser som förenklar genomförandet av digitala satsningar. Målet är att företagen inspireras av konkreta digitala lösningar, nya affärsmodeller, intäktsflöden och effektivare arbetssätt för långsiktig konkurrenskraft och tillväxt. Ambitionen är att kunna sprida lärdomar och koncept till samarbetspartner i Dalarna och Gävleborg.

Företagarna - i samarbete med Lexicon

Höjd digital kompetens för Företagarnas medlemmar

Östergötland, Stockholm, Mälardalen och Västra Götaland

Utmaningen för ledningar i små- och medelstora företag ligger i deras förmåga att nyttja de tekniker och möjligheter som digitalisering innebär. Men ny kunskap och kompetens kräver initialt både pengar och tid och inte minst det senare är en ständig bristvara i mindre företag. Företagarna kommer via sina regionala föreningar arbeta med coachning kring strategisk och operativ affärsplanering och riskhantering. Lärdomar och insikter kommer tillgängliggöras och paketeras på organisationens digitala plattform. Målgruppen är ledningar i mindre företag främst inom bygg, handel och tillverkning.

Projektet genomförs i nära samarbete med utbildningsföretaget Lexicon.

GU Ventures

Nya verktyg och arbetssätt för digitalt styrelse- och ledningsarbete

Västra Götaland

Projektet syftar till att hjälpa ägargrupper, styrelser samt ledningar att utveckla och använda nya smarta digitala verktyg och arbetssätt. Målet är att företagen utvecklas affärsmässigt och med mer konkurrenskraft nationellt och globalt. Projektet arbetar med 10-15 av GU Ventures inkubator-, portfölj- och alumnibolag inom medtech för att coacha och implementera nya digitala verktyg och arbetssätt. GU Ventures är medlem i ett flertal regionala, nationella och internationella nätverk, där resultat och erfarenheter kommer delas.

Styrgrupp finns till projektet.

Halmstad Business Incubator High Five

Digiboard LEAD

Halland

Syftet med projektet är att vidareutveckla tidigare framtagna affärs- och digitaliseringsutvecklingsmodeller, skapa en process för hur bolag kan skapa sig hållbara och långsiktiga konkurrensfördelar och bedöma digitala risker (inkl. informationssäkerhet). Målet är att de implementerar nya strategier som ser till att digitalisering genomsyrar såväl ledning som operativ verksamhet Ca 10 företag väljs ut för att ingå i utvecklingsprocessen.

Projektet drivs med stöd från Region Halland och i samarbete med Högskolan i Halmstad. Både arbetsgrupp och styrgrupp kopplas till projektgenomförandet.

Sörmlands Turismutveckling

Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld

Sörmland

Projektet ska stärka småföretag i besöksnäringen där digitalisering blir en mer integrerad del av företagens affärsstrategier och riskhantering. Deltagande företag ges förutsättningar att utveckla en strategi som genomsyras av digitalisering för ökad affärsnytta och konkurrenskraft. Genom ett digitalt verktyg kommer metoder att kunna implementeras i ordinarie verksamhet och specifika lärdomar för företag inom besöksnäringen sprids till fler.

Projektet drivs med stöd från Region Sörmland.

Trade Partners Sweden

Höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser

Nationellt

Syftet med projektet är accelerera den digitala utvecklingen hos medlemsföretagen och hos företag som ingår i Stockholm Fashion Districts. Genom utbildningar och seminarier med småföretag samt en digital plattform för expertrådgivning utvecklas en skalbar kunskapsbank. Särskilt fokus på ledningar i företag inom modeindustrin och varor i detaljhandel samt att komplettera TPS rådgivning inom juridik med digital affärsutveckling, handel och internationalisering. Målgruppen för insatsen är agenturer, distributörer, designers inom mode, möbelföretag mfl.

Projektet drivs med stöd från Region Stockholm och bl a i samverkan med Hyper Island.

Pilotprojekt

Tillväxtverket driver under 2020 också tre kompletterande specialprojekt.

Styrelseakademien Stockholm - i samarbete med KnowIT

Digital affärsutveckling för små och medelstora tillväxtbolag - Styrelseutbildning i digitalisering

Stockholm

Utbildningens mål är att ge företag den digitala kompetens och förståelse för digital affärsutveckling som krävs för att kunna identifiera, förstå och analysera befintliga affärsmodeller samt utveckla nya digitala strategier och affärs- eller verksamhetsmodeller. Företagen erbjuds deltagande i olika moduler, exempelvis Strategi och affärsutveckling och Datadriven tillväxt. Varje företag får också enskild rådgivning

Almi Skåne - i samarbete med Kunskapspartner

Digital Scorecard - En digital strategi för försäljning och marknadsföring

Skåne - med flera regioner

I projektet Digital Scorecard ska mindre företag kunna öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att arbeta mer strategiskt med sina digitala sälj- och marknadsföringsprocesser.

Projektet erbjuder webinarer , seminarier och workshops tillsammans med experter inom området samt coachning med Almi-rådgivare. I projektet erbjuds företag att göra en nulägesanalys (Digital Scorecard-analys), kartlägga kundresan, ta fram en handlingsplan samt implementera och följa upp planen.

Digital Scorecard är ett fortsättningsprojekt som utgår ifrån grundkoncept och lärdomar från projektet Digital Kompetens i Styrelse och Ledning som drevs av Packbridge och Region Skåne.

Cyber Security Pilot - Pilot inom informations- och cybersäkerhet

Östergötland

Linköping Science Park genomför en pilot inom området Cybersäkerhet i syfte att öka kunskap och beredskap i avancerade teknikföretag. Det ligger i allas intresse att säkerställa att svenska innovationsbolag får rätt förutsättningar att skydda sina kunskapstillgångar i ett tidigt skede. Projektet innefattar en pilotutbildning inom cybersäkerhet, där deltagande bolag får kunskap om hur de kan öka sin beredskap samt skapa ett arbetssätt som integrerar säkerheten redan i ett tidigt skede i såväl affärsutveckling, produktutveckling som löpande förvaltning. Projektet kommer också att göra kartläggning av cybersäkerhetsföretag och initiativ i Sverige - i samverkan mellan SecurityLink, ett strategiskt forskningscentrum (som drivs i samarbete mellan Linköpings universitet, KTH och FOI) samt Linköping Science Park.

Kontakt

Karin Östberg, ansvarig
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 66 20

Mikael Blomberg
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 93 06