Tillväxtverket
En kvinna skriver på en post-it lapp på en vägg framför ett bord där det sitter människor.

Digital kompetens för affärsutveckling

Digitaliseringen skapar nya möjligheter och utmaningar för strategisk affärsutveckling. Men nya digitala lösningar ökar också den digitala sårbarheten. Små företag ska strategiskt kunna hantera digitaliseringens möjligheter och risker vid affärsutveckling och för ökad affärsnytta.

Företagen har ibland svårt att se den ekonomiska vinningen med den nya tekniken och hur denna kan anpassas för egen verksamhet och hur digitala arbetssätt och affärsstrategier kan vara en konkurrensfördel. En annan svårighet är att på egen hand välja bland de digitala verktygen som idag finns på marknaden. Digital kompetens är mycket en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och förmågan att agera utifrån nya behov saknas ibland i de mindre företagen.

Tillväxtverket driver ett treårigt regeringsuppdrag, Höjd digital kompetens i små företags ledningar och styrelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som avslutas under augusti 2021. Genomförandet bygger på erfarenheter från Tillväxtverkets programmodell Kompetensutveckling för tillväxt i småföretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom att stötta och utveckla verksamheten hos olika företagsfrämjande organisationer ska uppdraget skapa förutsättningar för att stärka företagens digitala konkurrenskraft. Programmet ska leda till ökad kunskap och förmåga att strategiskt hantera digitaliseringens möjligheter och utmaningar både hos småföretag och hos företagsfrämjare. 

Sedan april 2019 driver sju företagsfrämjande organisationer olika typer av utvecklingsprojekt, Projekten, som avslutas under Q2 2021, följs av forskare. Det finns också några mer nischade pilotprojekt inom ramen för regeringsuppdraget.

Tillväxtverket har också låtit ta fram några kartläggnings- och analysstudier samt filmade föreläsningar på lite olika teman; digital mognad, digitala affärsrisker och informations- och cybersäkerhet. Se vidare under fliken Kunskapsbank för digital kompetens.

Insatsen är avslutad. Ytterligare rapporter kommer. Kunskapsspridning av resultat och erfarenheter görs under slutet av året och under Q1 2022.

Digitala affärsrisker och informationssäkerhet

OECD lyfter i sin översyn av digitalisering i Sverige fram att företagsledare och styrelsemedlemmar ansvarar för att hantera både möjligheterna och riskerna med digitaliseringen (OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden). I regeringsuppdraget lyfts därför också de digitala riskerna fram. Under 2020 anordnare vi ett seminarium där ambitionen var att öka kunskapen om digital informationssäkerhet och om möjligheten att göra digitala affärer.

Cybersäkerhet i fokus för ny satsning

I Sveriges digitaliseringsstrategi, som lanserades 2017, lyfts vikten av att alla på ett säkert sätt ska kunna ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. Genom ett riktat uppdrag till Linköping Science Park, vill Tillväxtverket bidra till en kunskapshöjande insats med bäring både loaklt, regionalt och nationellt. Inom ramen för Tillväxtverkets uppdrag har Linköping SP tillsammans med centrumbildningen SecurityLink, låtit genomföra en nulägesanalys av cybersäkerhetsområdet i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nulägesanalaysen kartlägger bolag som är verksamma inom området, förutsättningar för tillväxt, möjligheter och utmaningar inom området, olika nationella initiativ samt tillgången till kompetens.

"Rapporten ger en klar bild att vi behöver öka de nationella insatserna inom forskning kring cyber-säkerhet", säger professor Erik Larsson vid Security Link.

Projekten

ALMI Mälardalen

Strategisk digitaliseringskompetens i ledningar och styrelser

Västmanland och Örebro

Projektet ska bidra till lösningar om hur digitalisering kan integreras i företagens utveckling. Målet är att utveckla strategier för och kapaciteten hos företagens ledningar. Målgruppen för projektet är småföretag med tillväxtpotential och en viss digital grundmognad. Projektet fokuserar bl a på digitala affärsmodeller, digital marknadsföring och kundprocesser. Projektet ska också bidra till att förnya rådgivningsmodellerna och Almis digitala kompetens för den affärsstrategiska rådgivningen. Dialoger och utbyte görs med andra Almi-bolag inom ramen för landsbygdsuppdraget.

Compare

Be Digital 2.0

Värmland

Projektet erbjuder både öppna workshops om digitalisering och ett fördjupande program för ca tio företag. Målet är att företagen ska inspireras av konkreta digitala lösningar, nya affärsmodeller, intäktsflöden och effektivare arbetssätt för långsiktig konkurrenskraft och tillväxt. Projektet använder och utvecklar en etablerad metod för digital transformation, Be Digital 2.0, samt använder kompetenser från Compares företagsnätverket för genomförandet av den digitala utvecklingssatsningen. Ambitionen är att kunna sprida lärdomar och koncept till olika samarbetspartner, exempelvis i Dalarna och Gävleborg.

Företagarna - i samarbete med Lexicon

Höjd digital kompetens för Företagarnas medlemmar

Östergötland, Stockholm, Mälardalen och Västra Götaland

Utmaningen för ledningar i små- och medelstora företag ligger i deras förmåga att nyttja de tekniker och möjligheter som digitalisering innebär. Men ny kunskap och kompetens kräver initialt både pengar och tid och inte minst det senare är en ständig bristvara i mindre företag. Företagarna kommer via sina regionala föreningar arbeta med utbildning och coachning kring strategisk och operativ affärsplanering och riskhantering. Lärdomar och insikter kommer tillgängliggöras och paketeras på organisationens digitala plattform. Målgruppen är i första hand ledningar i mindre företag främst inom bygg, handel och tillverkning.

Projektet genomförs i nära samarbete med utbildningsföretaget Lexicon.

GU Ventures

Nya verktyg och arbetssätt för digitalt styrelse- och ledningsarbete

Västra Götaland

Projektet syftar till att hjälpa ägargrupper, styrelser samt ledningar att utveckla och använda nya smarta digitala verktyg och arbetssätt, särskilt fokus på digitala verktyg för styrelsearbetet. Målet är att företagen utvecklas affärsmässigt och med mer konkurrenskraft nationellt och globalt. Projektet arbetar med 10-15 av GU Ventures inkubator-, portfölj- och alumnibolag inom medtech för att coacha och implementera nya digitala verktyg och arbetssätt. GU Ventures är medlem i ett flertal regionala, nationella och internationella nätverk, där resultat och erfarenheter kommer delas.

Styrgrupp finns till projektet.

Halmstad Business Incubator - High Five

Digiboard LEAD

Halland

Syftet med projektet är att vidareutveckla tidigare framtagna affärs- och digitaliseringsverktyg och arbetssätt och att skapa en process för hur bolag kan skapa sig hållbara och långsiktiga konkurrensfördelar och bedöma digitala risker (också. informationssäkerhet). Målet är att företagen implementerar nya strategier som ser till att digitalisering genomsyrar såväl lednings- som operativ verksamhet Ca 10 företag väljs ut för att ingå i utvecklingsprocessen.

Projektet drivs med stöd från Region Halland och i samarbete med Högskolan i Halmstad. Både arbetsgrupp och styrgrupp är kopplade till projektgenomförandet.

STUA - Sörmlands Turismutveckling

Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld

Sörmland

Projektet ska stärka småföretag i besöksnäringen där digitalisering blir en mer integrerad del av företagens affärsstrategier och riskhantering. Deltagande företag ges förutsättningar att utveckla en digital affärsstrategi och erbjuds deltagande i ett antal utbildningsmoduler. Genom ett digitalt verktyg kommer metoder att kunna implementeras i ordinarie verksamhet och specifika lärdomar för företag inom besöksnäringen sprids till fler.

Projektet drivs med stöd från Region Sörmland.

Trade Partners Sweden , TPS

Höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser

Nationellt

Syftet med projektet är accelerera den digitala utvecklingen hos medlemsföretagen och hos företag som ingår i Stockholm Fashion Districts. Genom utbildningar och seminarier med småföretagen samt en digital plattform för expertrådgivning utvecklas en skalbar kunskapsbank och digitala verktyg som stöd för företagen i sitt förändringsarbete. Målgruppen för insatsen är agenturer, distributörer och designers inom mode, men också inrednings- och möbelföretag med flera. Satsningen har särskild fokus på ledningen inom olika typer av företag inom modeindustrin. Den ska också komplettera TPS rådgivning inom juridik med digital affärsutveckling, handel och internationalisering.

Projektet drivs med stöd från Region Stockholm och bl a i samverkan med Hyper Island.

Special- och pilotprojekt

Tillväxtverket driver också några kompletterande specialprojekt.

Styrelseakademien Stockholm - i samarbete med Knowit

Digital affärsutveckling för små och medelstora tillväxtbolag - Styrelseutbildning i digitalisering

Stockholm

Utbildningens mål är att ge företag den digitala kompetens och förståelse för digital affärsutveckling som krävs för att kunna identifiera, förstå och analysera befintliga affärsmodeller samt utveckla nya digitala affärs- och verksamhetsstrategier. Företagen erbjuds deltagande i en utbildning med olika moduler bl a om digitala strategier, affärsutveckling och datadriven tillväxt. Varje företag får också ett erbjudande om enskild rådgivning. Projektet ska ta fram en pilotmodell för hur digitaliseringen kan inkluderas i ordinarie styrelseutbildningar.

Almi Skåne - i samarbete med Kunskapspartner

Digital Scorecard - En digital strategi för försäljning och marknadsföring

Skåne

I projektet Digital Scorecard ska mindre företag kunna öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att arbeta mer strategiskt med sina digitala sälj- och marknadsföringsprocesser.

Projektet erbjuder webinarier, seminarier och workshops tillsammans med experter inom området samt rådgivning och coachning med Almi-rådgivare. I projektet erbjuds företag att göra en nulägesanalys (Digital Scorecard-analys), kartlägga kundresan, ta fram en handlingsplan samt implementera och följa upp planen.

Digital Scorecard är ett fortsättningsprojekt som utgår ifrån grundkoncept och lärdomar från projektet Digital Kompetens i Styrelse och Ledning som drevs av Packbridge. Region Skåne och Kunskapspartner.

Cyber Security Pilot - Pilot inom informations- och cybersäkerhet

Östergötland

Linköping Science Park genomför ett pilotprojekt inom cybersäkerhet i syfte att öka kunskap och beredskap i avancerade små teknikföretag. Det är viktigt att svenska innovationsbolag får rätt förutsättningar att skydda sina kunskapstillgångar i ett tidigt skede. Projektet innefattar en pilotutbildning inom cybersäkerhet, där deltagande bolag får ökad kunskap om hur de kan skapa arbetssätt som integrerar säkerheten redan i ett tidigt skede i såväl affärsutveckling, produktutveckling som i löpande verksamhetsförvaltning. Projektet genomför också en kartläggning av cybersäkerhetsföretag och initiativ i Sverige - i samverkan mellan SecurityLink, ett strategiskt forskningscentrum (som drivs i samarbete mellan Linköpings universitet, KTH och FOI) samt Linköping Science Park. Projektet drivs genom stöd från en sk advisory board.

Tech for Good in Sub-Saharan Africa

Go Africa - Tech for Good Initiative - ett internationaliseringsprogram med syfte att ge inspiration, kunskap, nätverk och stöd till svenska tillväxtföretag som vill utforska affärsmöjligheter söder om Sahara.

Projektet har ett övergripande mål att öka antalet digitala svenska små och medelstora "techföretag" som gör affärer söder som Sahara. Projektet har också som mål att förbättra samarbetet mellan svenska och afrikanska företag. Tech for Good erbjuder gratis affärsstöd till tio svenska små och medelstora företag. Genom projektstödet ska deltagande företag få ökad kunskap om nya marknader, bli inspirerade av andra främjaraktörer och komma i kontakt med potentiella partner eller investerare. Insatsen är ett mindre och fristående fortsättningsprojekt till en annan satsning hos Tillväxtverket.

Projektet är avslutat.

Kontakt

Karin Östberg, ansvarig
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 66 20