Tillväxtverket
En kvinna skriver på en post-it lapp på en vägg framför ett bord där det sitter människor.

Digital kompetens för affärsutveckling

Digitaliseringen skapar nya möjligheter och utmaningar för strategisk affärsutveckling. Men nya digitala lösningar ökar också den digitala sårbarheten. Små företag ska strategiskt kunna hantera digitaliseringens möjligheter och risker vid affärsutveckling och för ökad affärsnytta.

Digital kompetens är en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och nödvändig kompetens saknas ofta i styrelserummet och i företagsledningen, speciellt i mindre företag. Detta program skapar förutsättningar för att stärka företagens konkurrenskraft att strategiskt hantera digitaliseringens möjligheter och risker vid affärsutveckling genom att höja kompetensen i små företags ledningar och styrelser.

Programmet är ett regeringsuppdrag, Höjd digital kompetens i små företags ledningar och styrelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som pågår hösten 2018-mars 2021 och består av flera insatser. Den första bygger på erfarenheter från Tillväxtverkets modell i programmet Kompetensutveckling för tillväxt i småföretaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med våren 2019 driver sju företagsfrämjande organisationer olika utvecklingsprojekt runt om i Sverige. Projekten ska vidareutveckla – eller i vissa fall nyutveckla - och stötta nyskapande arbetssätt, metoder och analysverktyg. Projekten som beviljades medel av Tillväxtverket efter utlysning presenteras i nedanstående textrutor.

Under 2019 kommer även projekt för målgruppsanpassade utbildningsmoduler att initieras, för olika målgrupper av småföretag med fokus på digitala möjligheter och utmaningar, det senare inkluderar också frågor om informationssäkerhet.

Projekten i höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser

ALMI Mälardalen

Västmanland och Örebro

Projektet kommer bidra med lösningar om hur digitalisering kan integreras i företagens utveckling. Målet är att utveckla strategier med fokus på genomförandekapacitet för företagens ledningar, samt nya rådgivningsmodeller som sprids till Almibolag i hela landet. Målgruppen är småföretag med tillväxtpotential med en digital grundmognad och som har en viss internationell dimension i sin affärsstrategi. Projektet har bland annat fokus på områden som digitala affärsmodeller, immaterialrättsliga frågor och digitala risker  som informationssäkerhet. Målet är även att öka Almis digitala kompetens för den affärsstrategiska rådgivningen. 

Compare

Värmland

Syftet är att främja strategisk affärsutveckling och ökad affärsnytta genom digitalisering för ledningar i småföretag med tillväxtambitioner i Värmland. Projektet, Be Digital 2.0 kommer vidareutveckla en etablerad metod för digital transformation och ett nätverk av företag med kompetenser som förenklar genomförandet av digitala satsningar. Målet är att företagen inspireras av konkreta digitala lösningar, nya affärsmodeller, intäktsflöden och effektivare arbetssätt för långsiktig konkurrenskraft och tillväxt. Ambitionen är att kunna sprida lärdomar och koncept till samarbetspartner i Dalarna och Gävleborg.

Företagarna

Fem regioner

Utmaningen för ledningar i små- och medelstora företag ligger i deras förmåga att nyttja de tekniker och möjligheter som digitalisering innebär. Men ny kunskap och kompetens kräver initialt både pengar och tid och inte minst det senare är en ständig bristvara i mindre företag. Företagarna kommer i 5 regioner arbeta med coachning kring strategisk och operativ affärsplanering och riskhantering. Lärdomar och insikter kommer tillgängliggöras och paketeras på organisationens digitala plattform. Målgruppen är ledningar i mindre företag främst inom bygg, handel och tillverkning.

Projektet genomförs i samarbete med utbildningsföretaget Lexicon.

GU Ventures

Västra Götaland

Projektet syftar till att hjälpa ägargrupper, styrelser samt ledningar att utveckla och använda nya smarta digitala verktyg och arbetssätt. Målet är att företagen utvecklas affärsmässigt och med mer konkurrenskraft nationellt och globalt. Projektet kommer arbeta nära ett dussintal av GU Ventures inkubator- och portföljbolag samt alumniföretag för att coacha och implementera ett nytt digitalt arbetssätt i företagen. GU Ventures är medlem i ett flertal regionala, nationella och internationella nätverk, där resultat och erfarenheter kommer delas.

Styrgrupp finns till projektet.

Halmstad Business Incubator

Halland

Syftet med projektet är att, genom vidareutveckling av tidigare framtagna och beprövade affärs- och digitaliseringsutvecklingsmodeller, skapa en process för hur bolag kan skapa sig hållbara och långsiktiga konkurrensfördelar och bedöma digitala risker. Ca 15 företag väljs ut för att ingå i utvecklingsprocessen och målet är att de implementerar nya strategier som ser till att digitalisering genomsyrar såväl ledning som operativ verksamhet.

Projektet drivs med stöd från Region Halland och i samarbete med Högskolan i Halmstad. Både arbetsgrupp och styrgrupp kopplas till projektgenomförandet.

Sörmlands Turismutveckling

Sörmland

Projektet ska stärka småföretag i besöksnäringen där digitalisering blir en mer integrerad del av företagens affärsstrategier och riskhantering. 10 företag ges i projektet förutsättningar att utveckla en strategi som genomsyras av digitalisering för ökad affärsnytta och konkurrenskraft. Genom ett digitalt verktyg kommer metoder att kunna implementeras i ordinarie verksamhet och specifika lärdomar för företag inom besöksnäringen sprids till fler.

Projektet drivs med stöd från Region Sörmland.

Trade Partners Sweden

Nationellt

Syftet med projektet är accelerera den digitala utvecklingen hos medlemsföretagen i Trade Partners Sweden (TPS). Företagen har svårt att se den ekonomiska vinningen med den nya tekniken kombinerat med investeringskostnad och anpassning för egen verksamhet.Genom utbildningar och seminarier med småföretag samt en digital plattform för expertrådgivning utvecklas en skalbar kunskapsbank för de andra medlemmarna.  Särskilt fokus på ledningar i företag inom modeindustrin och varor i detaljhandel och att komplettera TPS rådgivning inom juridik med digital affärsutveckling, handel och internationalisering.

Projektet drivs med stöd från Region Stockholm och bl a i samverkan med Hyper Island.

Kontakt

Karin Östberg, ansvarig
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 66 20

Mikael Blomberg
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 93 06Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.