Tillväxtverket

Smart industri

Sveriges små och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Industrin står för en femtedel av Sveriges ekonomi, 77 procent av det samlade exportvärdet och sysselsätter nära en miljon människor.

Tillväxtverket bidrar till industrins omställning och förnyelse. Tillsammans med regionerna och nyckelaktörer som RISE, IUC och andra företagsfrämjare fokuserar vi på tre stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången till rätt kompetens och att främja hållbar produktion. Insatserna är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Tillväxtverket har sedan 2016 arbetat med en rad uppdrag inom Smart industri. Under arbetets gång har vi byggt upp kunskaper om vad som fungerar och vad som behöver utvecklas för att ytterligare stärka industrin. I filmen nedan kan du se våra några av våra insikter från arbetet.

Några av insikterna från arbetet med Smart industri är att:

  • små och medelstora industriföretag behöver fortsatt stöd för hållbar omställning.
  • regionerna har en viktig roll i att stärka främjandesystemet och koordinera insatser på regional nivå.
  • industriföretagen behöver arbeta mer systematiskt med sin kompetensförsörjning som en bärande del i affärsutvecklingen.

Lär dig mer om Smart industri

Kvinna vid dator i köket

Utveckla ditt företag

Ta del av aktuella erbjudanden för att utveckla ditt industriföretag.

Ung kvinna kör varubil

Lär av andra

Se hur våra satsningar bidragit till industrins omställning och förnyelse.

Man packar på lager

Metoder och verktyg

Beprövade arbetssätt och välfungerande metoder och verktyg för att att ta arbetet inom smart industri vidare.

Två personer i syateljé

Våra insikter

Ta del av våra lärdomar och idéer för hur konkurrenskraften hos Sveriges små och medelstora industriföretag kan öka.

Tillväxtverkets uppdrag inom Smart industri

Digitaliseringslyftet

Digitaliseringslyftet har stimulerat till ökad digitalisering i små och medelstora industriföretag. Digitaliseringslyftet är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Robotlyftet

Robotlyftet främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Smart industri i regionerna

Industrin och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för sysselsättning och konkurrenskraft i hela landet, men står inför stora utmaningar – bland annat kopplat till digitalisering och kompetensförsörjning. Företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut.

I Smart industri i regionerna står regionernas specifika förutsättningar och behov i fokus. Tillväxtverket stärker förutsättningarna för att industrin och industrinära tjänsteföretag i alla delar av landet ska kunna öka sin konkurrenskraft och omställningsförmåga.

Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete för förnyelse i industrin genom att:

  • Finansiera regionala utvecklingsprojekt.
  • Bidra till att kunskap om företagens behov och utmaningar utvecklas och sprids i såväl som mellan regionerna.

Strategisk kompetensförsörjning i industriföretag

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är viktig för sysselsättning och konkurrenskraft. Svensk industri står inför utmaningar inom kompetensförsörjning. För att industriföretag ska stå starka i framtiden behöver de arbeta systematiskt och strategiskt med sin kompetens.

Projekt med små och stora industriföretag

Tillväxtverket har under 2017-2019 haft uppdraget att stimulera små industriföretag att arbeta med sin kompetensförsörjning, kopplat till regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Små industriföretag (10-99 anställda) har under denna tid fått hjälp med att påbörja ett systematiskt och strategiskt arbete med sin kompetensförsörjning.

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med bland annat regionalt utvecklingsansvariga i länen, industrins företrädare, Svenska ESF-rådet, Valideringsdelegationen med flera. Projekten slutredovisades under 2020.

Samverkan skola industri

Sveriges industri är i behov av kompetens. Industrin behöver rätt kompetens på kort och lång sikt för att stå stark på en internationell marknad. En lösning är att stärka samverkan mellan skola och industri och att tidigt fånga upp ungas intressen för en framtida karriär inom industrin.

Goda exempel

Det finns många goda exempel på framgångsrika små och medelstora industriföretag som har  digitaliserat och automatiserat sina processer, vilket bland annat medfört att företagen kunnat effektivisera sina produktionsflöden, höja kvalitén, förenkla för sina kunder och säkerställa att produktionen stannar i Sverige. Ta del av några spännande företagsexempel.

Tillverkning i Sverige

Tillverkning i Sverige ska stärka företagens förutsättningar att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige. Målet är att öka företagens kunskap om vilka möjligheter som finns.

Kontakt

Maria Ljung Westin, koordinator Smart industri
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se