Tillväxtverket

Utveckla företag på landsbygderna

Som en del i Landsbygdsuppdraget har Tillväxtverket under tiden senhösten 2019 till mars 2021 genomfört insatser inom digitalisering som varit särskilt riktade till små och medelstora företag på landsbygderna. Insatserna har framför allt riktats mot mikroföretag (företag med färre än 10 anställda) och syftat till att stärka företagens digitala utveckling för ökad affärsnytta och konkurrenskraft.

I utlysningen Utveckla företag på landsbygderna beviljade Tillväxtverket medel till 13 projekt. Utlysningen har haft två delar. Den första delen har handlat om stöd för att tillämpa eller vidareutveckla digitala modeller, metoder eller verktyg. Den andra delen har handlat om att på olika sätt öka kunskaper om de särskilda förutsättningar, behov och utmaningar som företag på landsbygderna har inom digitalisering. De 13 projekten håller nu på att avsluta sitt arbete och lämnar slutrapporter under april 2021.

Tillväxtverket har i genomförandet av uppdraget också samarbetat med Almi Företagspartner AB (Almi). För sitt genomförande har Almi skapat projektet Digitalisering 2020 – som handlar om en digital resa i flera olika steg för ökad digital transformation i företag. Almi har arbetat med insatser över hela landet. Deras arbete pågår fram till och med den 1 augusti 2021. För mer information om Almis samlade arbete med Digitalisering 2020 v g se Satsningen Digitalisering 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverkets och Almis arbete med uppdraget har sammantaget syftat till att stärka små och medelstora företag på landsbygderna i deras arbete med digitalisering. Insatserna har riktat sig till företag inom alla branscher, förutom jord- skogsbruk och fiske i produktionsledet.

Regeringsuppdraget avslutas och redovisas under våren/försommaren 2021. Ny information lämnas löpande.

1: Tillämpa/utveckla digitala modeller, metoder och verktyg

SIQ Framgångsinsikt - ett digitalt beslutsstöd för ökad framgång, SIQ

Från ledare av mindre verksamheter hör vi att timmarna på dygnet inte riktigt räcker till för mycket annat än det rent operativa i vardagen. Så hur tar man nästa steg för att vidareutvecklas?

SIQ Framgångsinsikt ger ett konkret beslutsstöd för dig och dina kollegor som jobbar i ett mindre företag eller i en avgränsad del av en större verksamhet. Det innebär inte alltid snabba lösningar men definitivt viktiga steg i rätt riktning.

Framgångsfaktorerna är definierade utifrån forskning och praktisk tillämpning. Besök www.siq.se för att komma till verktyget.

För mer information och samverkan, kontakta Anders Fundin, anders.fundin@siq.se

Stor outnyttjad potential hos våra småföretagare - Brighthouse

Våra småföretagare står för nästan hälften av jobben i privata sektorn. De bidrar med ett levande näringsliv som gynnar samhället i stort.. Både staten och EU pekar på att dessa företagare är viktiga för vårt land och sätter in insatser för att stötta dem. Vi ser också en stor potential för företagen att växa med den nya marknad som växer fram.

Nästan hälften av alla småföretagare har ändå inte påbörjat sin digitaliseringsresa. Småföretagarna förmår helt enkel inte söka upp det stöd som ska gynna dem.

Det finns ett stort behov av konkreta insatser som ger våra företagare möjlighet att nå sin fulla potential. De insatser som efterfrågas är ofta tjänster som redan finns på marknaden idag men företagarna behöver, och efterfrågar, insatser för att både medvetandegöra att lösningarna finns och implementera dem i verksamheterna.

Istället för att ändra på företagarna så att de söker sig till befintliga insatser bör vi ändra insatserna så att de möter företagarna utefter deras behov. Detta bör göras med en öppenhet, enkelhet och genom konkreta insatser mot företagen som gör skillnad för just dem i deras verksamheter.

För mer information och samverkan, kontakta clara.fagerlind@brighthouse.se

Utveckla digital kompetens hos lokala företag - Argentis

Målet är att med hjälp av lokal stödfunktion, i Arjeplog och Region 10 öka de små och medelstora företagens digitala kompetens. Det ska minska de digitala trösklarna och de digitala klyftorna. Det ökar möjligheterna för företag verksamma på landsbygd att nyttja den digitala tekniken för minskad klimatpåverkan, ökad medverkan i det samhälleliga digitala utbudet och därmed öka företagens tillväxt och effektivitet.

Vill du veta mer om projektet, kontakta lotta.lestander@argentis.se

Digital affärsutveckling Västernorrlands och Jämtlands landsbygder - Bron Innovation

I projektet ”DAFYZ – Digital affärsutveckling för YZ län” har 20 företag deltagit med en stor variation gällande både lokalisering och bransch – alltifrån turistverksamheter till industri och produktion. Likaså har företagen stått inför varierande utmaningar men där återkommande behov har rört systemstöd, automatisering och digital kommunikation.

Projektet har därigenom möjliggjort för företag i Västernorrland och Jämtland Härjedalen att ta vidare steg in i digitaliseringens värld vilket på sikt bidrar till en mer hållbar företagsutveckling i länen. Att det finns en stor bredd mellan bransch och behov, gör också att projektet bidrar med överskridande nytta till hela samhället. Projektet har skett i nära samverkan med Almi Företagspartner Mitt AB.

Läs intervjuer med deltagande företag på Bron Innovations webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information och samverkan, kontakta lars.skandevall@broninnovation.se.

Applikation där entreprenörer får expertrådgivning via videosamtal - Conpetence

Företag på landsbygden möter många utmaningar. En är möjligheten att nå kompetens, expertis och affärsrådgivning som kan hjälpa deras företag att växa. Syftet med detta projekt var att göra det möjligt för företagare i landsbygder att nå experter inom affärsutveckling, företagande, digitalisering och marknadsföring genom en digital applikation med videosamtal.

Inom ramen för detta projekt har landsbygdsföretagare runtom i landet fått möjligheten att få expertrådgivning via videosamtal. Detta har bland annat skett i samverkan med aktörer såsom Almi Gävledala och Almi Östergötland. Projektet har även lett till att den digitala applikationen har anpassats så att den kan fungera bättre ute i orter där internetanslutningen är svagare. Ämnen som har varit särskilt populära är digital marknadsföring, digitala affärssystem och strategisk affärsutveckling.

Plattformen finns idag tillgänglig för entreprenörer på  https://entreprenorsjouren.se/

För mer information och samverkan, kontakta nema@getconpetence.se

Digital rådgivning för landsbygsföretag i Värmland - Compare

Genom Be digital hjälper vi företag i Värmland med deras digitala resa. Målet är att stärka företagets konkurrenskraft genom digitalisering och bygga ett företag anpassat för en allt mer digital tid. Som rådgivare har vi jobbat med företagens digitala mognad genom att utgå ifrån de 9 digitala motorerna som finns på Be digital-plattformen. Det är både ett strategiskt och praktiskt arbete tillsammans med företag, deras ledning, styrelse och medarbetare där praktiska insatser som ska genomföras prioriteras utifrån företagets nuläge och behov i framtiden.

På Be digital-plattformen be-digital.se kan du läsa mera. I verktygslådan hittar du inspiration och tips - bland annat en Handbok där vi delar med oss av kunskaper, lärdomar och erfarenheter hittills inom Be digital, så att fler kan stötta företag i den digitala resan.

För mer information och samverkan, kontakta mikael.holmgren@compare.se

Ramverk för digital transformation för landsbygders småföretag - DigJourney

DigJourney har inom ramen för projektet utvecklat en helt ny tjänsteplattform kallad Changemkr (uttalas changemaker och tjänsten finns på Changemkr.com) i syfte att ge landbygdernas småföretag ökade möjligheter att genom digitalisering öka sin konkurrenskraft. Changemkr är en anpassning, förenkling och utveckling av DigJourneys ramverk för digital transformation, utvecklad till en tjänsteplattform att använda i det dagliga arbetet med småföretagens förändringsarbete.

Tjänsten ger främjare och småföretag möjlighet att:

  1. Identifiera var företagen befinner sig och automatiskt skapa en digitaliseringsplan.
  2. Engagera medarbetarna i arbetet
  3. Kompetensutvecklas i digitalisering
  4. Få saker att hända i vardagen.

Genom utvecklingen av Changemkr erbjuds nu främjare och landsbygdernas mikroföretag ett nyutvecklat verktyg som kan användas varje dag i syfte att leda verksamheters digitala transformation.

För mer information och samverkan, kontakta joakim@digjourney.com

Nytt metodverktyg för designdriven affärsutveckling - Stiftelsen Svensk Industridesign

Kunder, insikter och trender – ett metodverktyg för designdriven affärsutveckling hjälper ert företag att utveckla efterfrågade och hållbara erbjudanden, tjänster och produkter – med kunden i fokus. Verktyget är särskilt anpassat för dig som vill arbeta med affärsutveckling och kreativa processer på distans, tillsammans med kollegor, affärsrådgivare och designkompetenser.

Verktygets första del fokuserar på era kunder – hur ser era kundrelationer ut idag och hur kan ni fånga och omvandla kundinsikter till affärsnytta?

Den andra delen fokuserar på viktiga trender – hur kan megatrender, framväxande teknologier och kreativa intäktsmodeller komma att påverka er verksamhet de närmsta 1-5 åren?

Ta del av materialet – handboken och andra erbjudanden - på SVIDs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information och samverkan, kontakta fredrik.forsman@svid.se

2: Öka kunskapen om landsbygdsföretags särskilda utmaningar

Stärker företagsfrämjares kunskaper om landsbygdsföretag - Affärskompetens

Precis som alla andra företag fast lite viktigare.

Vilka då tänker ni?

Företag på landsbygder såklart!

Varför? Jo för att de utgör underlaget till att människor överhuvudtaget kan bo på andra ställen än i urbana miljöer. De är arbetsgivare, tillhandahåller varor och tjänster, samarbetar med andra företag samt erbjuder sommarjobb och praktikplatser. Därtill känner de ett starkt ansvar för sitt närområde och är ofta delaktiga som sponsorer till event och händelser som ger ringar på vattnet för hela bygden.

På vilket sätt går det att stärka dem för ökad lönsamhet, större livskraft eller ens möjligheten att finnas kvar? Affärskompetens Sverige, Småföretagarnas Riksförbund och Sveriges Lantbruksuniversitet har i rapporten ”Företag på landsbygder – viktigare än någonsin” sammanfattat varför det är angeläget att stötta och bidra till utveckling i den stora gruppen småföretag där ett stort antal finns på Sveriges landsbygder. Rapport och filmer finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information och samverkan, kontakta sara.hellberg@affarskompetens.se vera.andersson@affarskompetens.se

Utveckla företag på landsbygder i Västmanland - Region Västmanland

Små och medelstora företag (SMF) sysselsätter över 52 000 personer i hela Västmanland och är viktiga för ett attraktivt och levande Västmanland. Vi har därför undersökt förutsättningar för ökad digitalisering för dem i landsbygder i Västmanland. Vi ser att företagen vill verka och leva vidare där de finns - men har sällan tid att hänga med i den snabba teknikutvecklingen.

Det näringslivsfrämjande aktörerna i Västmanland har hög kompetens när det gäller digitalisering. De når företag som satsar på tillväxt och innovation. För företag som börjar ha en förståelse för digitalisering finns (således) goda stöd att söka/få. Det finns dock en utmaning i att få de små företagen att bli mer digitala. De har ofta behov av en ökad digital kompetens för att kunna använda tekniken. Företagen är oftast mer taktiska och operativa i sitt arbete och vi ser därför en utmaning i att nå dem.

Här finns webbsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information och samverkan, kontakta ann-margreth.hammar@regionvastmanland.se

Stärkt kompetens i användarcentrerad designmetodik - Svensk industridesign

Förnyelselabbet på Stiftelsen Svensk industridesign har för Tillväxtverkets räkning samlat de projekt som beviljats medel i Landsbygdssatsningen för att med designmetodik understödja ett kollektivt lärande. Vi har vid ett antal lärlabbstillfälle samlat alla deltagare och gemensamt aggregerat insikter och ideer för att skapa än mer effekt i respektive projekt men också som samlad satsning. Lärandet har bidragit till Tillväxtverkets återrapportering till Regeringskansliet.

Under projekttiden skapade vi en strukturerad process kring några gemensamma fokusfrågor som alla projekt var särskilt nyfikna på och ville lära mer om. Deltagarna vill bland annat skapa förutsättningar för sina projekt att bli långsiktiga och se gemensamma behov hos små och medelstora företag samt främjarna i systemet. När vi avslutade projektet i februari 2021 med att paketera lärandet hos deltagarna om hinder de identifierat och som kan behöva lösas i en nästa liknande satsning eller i en fortsättning av denna satsning kom flera bra ideer och insikter fram.

För mer information och samverkan, kontakta pia.mcaleenan@svid.se

Öka digitaliseringen i små landsbygdsföretag - Region Gävleborg

Vi har tittat på förutsättningarna för en ökad digitalisering hos små- och mikroföretag på landsbygden i Gävleborgs län. Små- och mikroföretag (0 – 49 anställda) utgör 69 procent av den privata sysselsättningen i länet varav majoriteten har under 10 anställda. Vi ser att det finns en klyfta när det gäller digitaliseringsgraden mellan olika företag. Dock har främjandesystemet i Gävleborg en hög kompetens när det gäller digitalisering och ett särskilt fokus mot industrin.

Våra slutsatser är det görs ett gott arbete, dock kan det kompletteras med insatser som når de minst digitaliserade företagen som till stor del är under 10 anställda. Det är också önskvärt att skapa innovationshöjd genom digitalisering i branscher som i dagsläget inte har en hög digitaliseringsgrad för att skapa regionala konkurrensfördelar. Vi hoppas också att andra regioner som vill göra liknande studier finner inspiration i detta projekt.

För mer information och samverkan, kontakta martin.andaloussi@regiongavleborg.se

Utveckla företag på landsbygderna i Sörmlands och Uppsalas län - Coompanion

Landsbygdsföretag har särskilda utmaningar i form av avstånd till andra företag i samma eller liknande bransch, brist på kompetens och nätverk och inte sällan brister vad gäller infrastruktur, både fysisk och digital.

Landsbygdsföretag på mikronivå behöver ofta mycket stöd men har i realiteten sämre möjligheter till det som läget är idag. Vi vill ändra på det genom att stötta nationella, regionala och lokala stödaktörer inklusive myndigheter att jobba med koordinerade insatser för att stärka entreprenörskap på ett mer genomgripande och långsiktigt sätt. Detta inkluderar bättre förståelse för värdet av digitaliseringens möjligheter att skapa effektiv resursanvändning hos landsbygdsföretag.

Projektet ska ge bättre kunskaper och insikter att jobba med landsbygdsföretagens behov och förutsättningar hos målgruppen aktörer, och en långsiktigt stark tillväxt på landsbygden genom bättre samordning av stödinsatser.

För mer information och samverkan, kontakta anna.olsson@coompanion.se