Tillväxtverket
Två kvinnor och en man sitter runt ett bord.

Kompetens­utveckling

Behoven förändras när ett företag växer. För att stärka små företags affärsutveckling, affärskompetens och konkurrenskraft arbetar vi med olika kompetenshöjande insatser.

Kompetensutveckling för tillväxt i småföretag

I programmet för Kompetensutveckling för tillväxt finansierade Tillväxtverket insatser för att driva på utvecklingen av metoder och verktyg anpassade för små företag med goda tillväxtmöjligheter. Fokus är nya och tidiga kommersialiseringsskeden där små företag behöver utveckla sin kompetens och anpassa sina strategier och affärsmodeller inför en förändrade satsningar på nya marknader.

Olika teman

De olika insatserna har olika teman och stöttar olika typer av projektmodeller, men hänger delvis samman till innehåll, målgrupper och genomförandelogik. Det finns tre huvudsakliga teman:

 • Strategiskt styrelsearbete
 • Internationaliseringskompetens, förberedande internationalisering
 • Pilotinsatser för digitalisering - ledarskap, förberedande internationalisering, affärsutveckling och affärsjuridik

Kompetensutvecklingsprogrammet har avslutats och inom uppdraget har det tagits fram kunskap som Tillväxtverkets uppdrag Höjd digital kompetens i småföretags ledningar och styrelser bygger på.

Programmet i sammanfattning och i siffror

Programmet har fokuserat på sex insatser för affärsutveckling i små tillväxtföretag tre utvecklingsområden:

 1. Strategiskt styrelsearbete
 2. Internationaliseringskompetens, förberedande internationalisering
 3. Digital och affärsjuridisk kompetens för tillväxt

Deltagare i programmet 2013-2019:

 • 46 utvecklingsprojekt och fem specialprojekt från 16 regioner
 • 40 företags- och innovationsfrämjare
 • Mer än 500 småföretag, främst tillväxtföretag

Kunskap och erfarenheter från programmet

Nedan hittar du:

 • Tre publikationer som vänder sig både till företagare, företagsfrämjare och intressenter: Strategisk styrelsekompetens, Den affärsjuridiska tillväxtresan och guiden Styrelsetrappan.
 • Fler publikationer från de tre insatsområdena: Kartläggningar och kunskapsöversikter, slutrapporter från insatserna, följeforskningsstudier m m.
 • Programmodellen, erfarenheter och slutsatser
 • Lärdomar från programgenomförandet.

Publikationerna i Kompetensutvecklingsprogrammet

Strategiskt styrelsearbete och ledarskap

Framgångsrikt styrelsearbete – en nyckelfråga

Erfarenheter och lärande från satsningen på Strategiskt styrelsearbete 2015–2017

Ägardirektiv

Två fiktiva exempel på ägardirektiv framtagna i inspirations- och utbildningssyfte

Styrelsetrappan – inspiration och guide

Vilken styrelseform passar ditt företag? Låt dig inspireras av Styrelsetrappan, din guide till strategiskt styrelsearbete!

Strategisk styrelsekompetens

Strategisk styrelsekompetens - starkare företag

Internationaliseringskompetens – förberedande internationalisering

Kompetens för framgångsrik internationalisering - avslutande kunskapsrapport

Kunskap och förberedelser för val av strategi. Erfarenheter, lärande och projektexempel från satsningen på Internationaliseringskompetens 2016–2018.

Internationaliseringskompetens – kortversion av följeforskningsstudie

Att förbereda små tillväxtföretag och startups för internationalisering. En kortad populärversion. De tio projekten följdes av fyra följeforskare. Detta är deras slutrapport.

Internationaliseringskompetens - fullversion av följeforskningsstudie

Följeforskningsstudie om att stötta och förbereda små tillväxtföretags internationalisering.

Boost Asia

Boost Asia - Trender, utmaningar och verktyg för att stärka born globals. Kartläggning och analys med huvudfokus Kina.

Klara, färdiga, internationalisera!

En exempelskrift om hur svenska företag kan få hjälp att ta sig ut på en internationell marknad genom olika modeller för stöd och rådgivning. Tio projekt deltog i insatsen.

Att förberedas för internationalisering

En utvärdering av pilotsatsningen för Internationaliseringskompetens 2013–2015.

Digitalisering och affärsjuridik

Den affärsjuridiska tillväxtresan

Juridik som stöd för strategisk affärsutveckling i företag. Kartläggning och analys av behov, efterfrågan och utbud på marknaden.

Legal tech – en marknad under omvandling

En kartläggning av en affärsjuridisk marknad under omvandling

Pilotinsatserna för digitalisering

Under 2017–2019 drev Tillväxtverket två pilotinsatser för digitalisering: Digital och affärsjuridisk kompetens och Digital kompetens i styrelse och ledning. Rapporten bygger på kunskaper och erfarenheter från denna satsning. Samtliga tolv projekt presenteras.

Programmodellen

Agera på krav på förändringar och förnyelse

Behoven förändras när företag växer och utvecklas. Den ökade globaliseringen och digitaliseringen innebär nya affärsmöjligheter och sänkta trösklar för expansion, men också en ökad konkurrens. Förändringstakten ställer nya krav på företagens kunskap och kompetens, inte minst med fokus på ägare, styrelse och ledning. Inträdet på nya marknader kan gå snabbare genom rätt typ av förberedelser och kunskapsinhämtning

Stärka små tillväxtföretag och utveckla företagsfrämjande organisationer

Insatserna ska leda till ökad kunskap och kompetens med syftet att stärka små tillväxtföretags internationella konkurrenskraft och att utveckla verksamheten hos företagsfrämjande aktörer och därmed på sikt öka affärsnyttan hos mindre företag. Målet är att stötta förnyelse.

Genom att testa nya insatser får Tillväxtverket en ökad kunskap om företagens behov och vi, och andra företagsfrämjande aktörer, kan inspireras till fortsatta insatser och identifiera nya utvecklingsområden.

Små pilotinsatser – som delvis hänger ihop till tema och genomförandelogik

Under sex år finansierade vi små pilotinsatser för att förbättra förutsättningarna för strategisk affärsutveckling och att stimulera utvecklingen av metoder och analysverktyg. Kompetensutvecklingsprogrammet var egeninitierat. Vi vidareutvecklade efter hand. Grundtanken var att försöka förena våra visioner genom att arbeta med en kombination av systematik, flexibilitet, teamutveckling och löpande kunskapsutveckling.

Vi arbetade med olika teman som delvis hängde samman till innehåll, målgrupper och genomförandelogik. De olika projektmodellerna adresserade företagens behov och utmaningar relaterat till affärsutveckling, förberedande internationalisering, förändringsledarskap, styrelseutveckling, digital omställning och affärsjuridik.

Testa i liten skala först

Programmodellen bygger på lärande och kunskapsuppbyggnad. Testa i liten skala, men inte för snävt! Lär längs med vägen! Gör saker i rätt ordning! Det finns alltid flera lösningar! För att stötta projektgenomförande, lärande och kunskapsuppbyggnad anlita konsulter, forskare och utvärderare!

Utvärderingar av insatser och programmodell

Utvärderingar har bedömt att programteorin för utvecklingsinsatserna är logisk och sammanhängande. Programmet och de enskilda projekten visar på relevanta problem och utmaningar för affärsutveckling i små tillväxtföretag. Programmet och projekten har också bedömts fylla ett markandskompletterande behov.

Lärdomar från programmet

Små pengar kan rätt använda göra nytta

Strategiska satsningar är inte alltid de mest efterfrågade av företagsfrämjarna och inte heller de mest effektiva kortsiktigt för de enskilda småföretagen. Däremot kan de vara mer samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara på systemnivå.

Våga och kunna experimentera

Det är viktigt att testa nya insatser – också med fokus på frågor som inte står överst på företagens önskelista. Omvärldsförändringar, ökad global konkurrens och mer komplexa affärsmodeller ställer nya krav.

Det kan vara utmanande för främjarorganisationer att testa och vidareutveckla koncept och metoder. Speciellt om projektet i stort bygger på ett utforskande, ett visst mått av nyskapande och inte minst en rätt stor dos av osäkerhet. Det kräver egna grundkompetenser i deltagande organisationer.

Projekt som redan hade väldefinierade och specifika utmaningar och en befintlig grundmetodik kan erbjuda företagen mer konkret stöd och verktyg. Samtidigt är förmågan att vidareutveckla och testa nya metoder en viktig komponent om man vill uppnå strukturpåverkan, kunna sprida resultat och påverka företags- och innovationsfrämjare utanför den egna organisationen.

Rätt utvecklingsfas och rätt målgrupp av företag i projekten

En övergripande slutsats från programmet är vikten av att företagens deltagande måste jacka in i rätt utvecklings- och mognadsfas. Förändringsarbete sker ofta i små steg, inkrementellt, och utgår ifrån en grundläggande företagsanalys. Småföretag saknar ibland insikter om betydelsen av förnyelse och förändringar. Fast kunskapen finns där agerar man inte alltid på denna.

En annan lärdom är vikten av att nå rätt målgrupp för projektgenomförandet. Ofta spelar företagens bransch eller om de är varuproducerande eller tjänsteproducerande spelar mindre roll. Det viktiga är i vilket utvecklingsskede som företagen befinner sig i.

Ökade kunskaper om marknaden

Vi behöver en större förståelse av den marknadskompletterande rollen och sambanden till den privata marknaden. Genom pilotinsatserna får Tillväxtverket ökade kunskaper om det offentliga främjandesystemet och om sambanden till erbjudandena på den privata marknaden. De visar också på marknadens brister och behov av förnyelse och anpassning av erbjudanden riktade till små tillväxtföretag.