Tillväxtverket
Ung man i skolsituation

Regional kompetens­försörjning

En väl fungerande kompetens­försörjning är nödvändig för att nå en hållbar regional utveckling och ett konkurrens­kraftigt näringsliv. Frågan kring kompetens­försörjning sträcker sig över ett antal olika politik­områden och hanteras av aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Samverkan för regional kompetens­försörjning

Alla regioner, de regionalt utvecklings­ansvariga aktörerna, arbetar med grundläggande regionalt kompetens­försörjnings­arbete. Målet är en väl fungerande kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor. Med det menas exempelvis att företag får tillgång till den kompetens som behövs, men också att ungdomar och vuxna utbildar sig inom områden där det finns jobb i framtiden.

Det regionala arbetet med kompetens­försörjning inkluderar en mängd olika aktörer. Kommuner, statliga myndigheter, näringslivs­organisationer och utbildnings­anordnare är några exempel. Regionens roll är att se helheten inom kompetens­försörjning och verka för att alla aktörer och insatser samverkar för att nå bäst effekt.

Framgångs­faktorer för en väl fungerande regional kompetens­försörjning

Brist på relevant kompetens har länge varit ett av de största hindren för företagens utveckling. Regionerna spelar en nyckelroll i att skapa en väl fungerande kompetens­försörjning som möter företagens behov. Tillväxtverket har identifierat ett antal framgångsfaktorer som hjälper regionerna framåt i deras viktiga arbete.

Figuren förklaras i brödtext under rubriken "Framgångsfaktorer för en väl fungerande regional kompetensförsörjning".

Prioritera kompetens­försörjning!

Det är viktigt att inkludera regionala besluts­fattare för att skapa hållbara och långsiktiga förutsättningar för arbetet med kompetens­försörjning. Tydliga prioriteringar i styrande dokument visar vägen fram till handling!

Analysera, följ upp och kommunicera

Analyser och prognoser är grunden för det regionala arbetet med kompetens­försörjning. Det skapar förutsättningar för dialog med aktörer om kompetensbehoven. Kompetens­försörjningsfrågor måste analyseras och kommuniceras vilket kräver tillgång till resurser.

Våga trotsa stuprören

Kompetensförsörjning genomsyrar alla delar i det regionala utvecklings­arbetet och måste därför hanteras horisontellt för att få ett större genomslag. Det handlar om samordning och förankring mellan sakområden men också mellan kommuner i regionen. Regioner som skapar hängrännor mellan kompetens­försörjning och andra sakområden lyckas bättre i att möta regionala behov.

Samverka med andra regioner

Att dela med sig av erfarenheter och misstag är ett framgångs­recept. Att dela utmaningar och möjligheter skapar mervärden som exempelvis gemensamma lösningar. Samverkan i olika former ger draghjälp för regioner med små resurser.

Samverka med kommunerna

Att stötta kommunernas möjligheter att arbeta horisontellt med kompetens­försörjning är viktigt. Regioner och kommuner som samverkar kring planering och utbud av efterfrågad utbildning skapar bättre förutsättningar att möta de regionala behoven av kompetens.

Inkludera näringslivet

Tillgång till kompetens är avgörande för företagens konkurrens­kraft. Det regionala arbetet med kompetens­försörjning måste involvera kunskap om näringslivets behov. Regioner som arbetar i nära samverkan med näringslivet tar viktiga steg framåt för en väl fungerande kompetens­försörjning.

Fånga upp företagens behov av utbildningar

Utbildningsanordnarna måste få inspel och kunskap om näringslivets behov, något som regioner kan hjälpa till med. Nära samverkan med kommunernas utbildnings- och näringslivs­funktioner skapar ökade möjligheter att fånga upp företagens kompetensbehov. Ett viktigt medskick är att företagen behöver stöd för att definiera framtida kompetens­behov.

Utvärdering av insatserna för regional kompetens­försörjning

Ramboll har tittat närmare på det regionala kompetens­försörjnings­arbetet under perioden 2018-2020. Utvärderingen visar på en positiv utveckling i samtliga regioners arbete med kompetensförsörjning. En slutsats är att regionerna har fått en ökad legitimitet i kontakten med aktörer inom kompetens­försörjning. De har också fått ökad kunskap och förmåga att driva frågorna framåt.

Även Tillväxtverkets arbete med att stödja regionerna har skapat förutsättningar för varaktiga resultat, där det stora bidraget har varit kunskap och lärande.

För att det regionala arbetet med kompetens­försörjning ska nå full potential menar Ramboll att det behövs ännu mer långsiktighet och en mer sammanhållen styrning på nationell nivå.

Publikation: Att stödja och främja det regionala kompetens­försörjnings­arbetet

Utvecklingskraft i alla delar av landet

Vägledande för arbetet är den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030. Målet är utvecklings­kraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkur­rens­kraft. En av prioriteringarna i strategin är ett utvecklat regionalt kompetens­försörjnings­arbete. Med det menas att regionerna ska arbeta strategiskt för att bidra till en väl fungerande kompetens­försörjning inom både näringsliv och offentlig sektor.

Tillväxtverkets uppdrag är att stödja och främja det regionala kompetens­försörjnings­arbetet. En stor del av våra insatser är att sprida erfarenheter, resultat och lärande.

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030

Kontakt

Anita Sandell
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se