Tillväxtverket
eu-logotyp

Styrande dokument 2014-2020

De styrande dokumenten, som är beslutade av EU-kommissionen och Sveriges regering, ställer krav på strukturfondsprogrammen. Ni som är stödmottagare för ett strukturfondsprojekt ska också följa de styrande dokumenten.

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 Europa 2020-strategin

Läs om Europa 2020-strategin

EU:s förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1303/2013, den 17 december 2013

Förordningen fastställer allmänna bestämmelser för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, det vill säga Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden (ej aktuell i Sverige), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.
(Förordningen upphäver förordning (EG) nr 1083/2006.)

Ladda ner och läs förordning nr 1303/2013 på eur-lex.europa.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1301/2013, den 17 december 2013

Förordningen fastställer särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden.
(Förordningen upphäver förordning (EG) nr 1080/2006.)

Ladda ner och läs förordning nr 1301/2013 på eur-lex.europa.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-kommissionens genomförandeförordning (EU)

nr 821/2014, den 28 juli 2014

Tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (se ovan) som närmare beskriver vilka bestämmelser som gäller för överföring och förvaltning av programbidrag, rapportering om finansieringsinstrument, tekniska krav på informations- och kommunikationsåtgärder etcetera.

Ladda ner och läs förordning nr 821/2014 på eur-lex.europa.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen tecknas mellan EU-kommissionen och varje medlemsstat. Den syftar till att de fyra strukturfonderna ska samordnas i större omfattning och genomföras så effektivt som möjligt.

Ladda ner och läs Partnerskapsöverenskommelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vad en partnerskapsöverenskommelse är

Operativa programmen

Tillväxtverkets strukturfondsprogram ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning. De utgår från respektive regions strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Klicka dig in på programmens sidor från EU-programs startsida. 

Svenska lagar och förordningar

Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder

SFS (2014:1383), utfärdad den 13 november 2014.

Ladda ner och läs förordning SFS (2014:1383) på regeringskansliets rättsdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om strukturfondspartnerskap

SFS (2014:479), utfärdad den 5 juni 2014

Ladda ner och läs lagen om struktufondspartnerskap, SFS (2014:479), på regeringskansliets rättsdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.